Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης Ατυχήματος

Προκειμένου να διευκολυνθείτε στην υποβολή Δήλωσης Ατυχήματος θυμηθείτε να:

  1. Ανακτήσετε τα Υποδείγματα Δήλωσης Ατυχήματος ( Σελίδα 1 , Σελίδα 2) και Αίτησης Αποζημίωσης ( Σελίδες 1-2)
  2. Συμπληρώσετε και υπογράψετε κατάλληλα τις σελίδες των Υποδειγμάτων Δήλωσης Ατυχήματος και Αίτησης Αποζημίωσης.
  3. Μετατρέψετε σε ψηφιακή μορφή το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο κείμενο, καθώς και την Άδεια Κυκλοφορίας και Άδεια Οδήγησης, με τη βοήθεια σαρωτή (scanner).
  4. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι, αποστείλατε την ψηφιακή μορφή των συμπληρωμένων-υπογεγραμμένων Υποδειγμάτων της Δήλωσης Ατυχήματος και Αίτησης Αποζημίωσης, μαζί με την Άδεια Κυκλοφορίας και την Άδεια Οδήγησης:

    • στην ηλεκτρονική θυρίδα: motorclaims@ergohellas.gr
    • ή εναλλακτικά με FAX στο: 210.93.79.322

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, επιπλέον της ηλεκτρονικής υποβολής, η ERGO δέχεται Δηλώσεις Ατυχήματος και μέσω: